Public
Authored by gioty maygio

Giờ Tý là mấy giờ

Thông thường ngày xưa người ta hay tính sang ngày bằng cách tính giờ tý. Vậy, giờ tý bắt đầu lúc nào? Giờ Tý là mấy giờ? Giờ Tý là khoảng thời gian từ lúc 23h-1h sáng thuộc canh 3 của 1 đêm. Nam giới sinh giờ Tý: có tính cách cứng rắn, hơi nóng vội trong mọi việc. Khi làm việc dễ bị dao động không có quyết định rõ ràng, nhưng lại gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc dễ dàng. Nữ giới sinh giờ Tý: họ là người coi trọng năng lực và chất lượng cuộc sống. Thường thích phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp. Nữ giới sinh giờ này thường khá đào hoa được nhiều người vây quanh theo đuổi. Để biết thêm chi tiết các bạn xem trên website : https://xosobay.com/gio-ty-la-may-gio-khai-quat-ve-nguoi-sinh-gio-ty/

25 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment